Edo Minando

 

 

Guru SMA Negeri 15 Pekanbaru
Edo Minando

Penjaga Sekolah